Ako postupovať pri prevode spoluvlastníckeho podielu?

O vlastníckom práve hovoríme ako o najúplnejšom vecnom práve, ktorého obsahom je v zmysle ustanovenia § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník /ďalej len OZ/ tzv. „triáda vlastníckych oprávnení“. Každý vlastník je v zmysle uvedeného ustanovenia oprávnený predmet vlastníckeho práva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a...

Ako sa domáhať náhrady škody spôsobenej trestným činom?

Spáchanie trestného činu okrem iného so sebou prináša aj riešenie otázky existencie a náhrady spôsobenej škody. Zákon č. 300/2005 Z.z Trestný zákon (ďalej len „ TZ“) na účely trestného konania priamo definuje škodu ako „ujmu na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach...

Kedy môže zamestnávateľ s Vami okamžite skončiť pracovný pomer?

Snáď najväčším „postrachom“ každého zamestnanca predstavuje situácia, že s ním zamestnávateľ bez poskytnutia výpovednej doby okamžite skončí pracovný pomer. Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) upravuje inštitút okamžitého skončenia pracovného pomeru ako jeden z viacerých spôsobov skončenia pracovného pomeru...

Ako sa môže darca domáhať vrátenia daru?

Darovacia zmluva je jedným zo zmluvných typov, s ktorým sa v praxi veľmi často stretávame. Darca na základe takejto zmluvy bezodplatne prenecháva dar, či už hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec darcovi, ktorý túto vec prijíma a stáva sa jej vlastníkom. Pri darovaní nehnuteľnosti sa vyžaduje, aby takáto zmluva mala...

Zmluvná pokuta v/s náhrada škody

K posilneniu postavenia veriteľa v záväzkových vzťahoch slúžia zabezpečovacie inštitúty. Jedným z najfrekventovanejších z nich je zmluvná pokuta alebo tzv. konvenčná pokuta, ktorú nachádzame v občianskoprávnych, ako aj obchodnoprávnych zmluvných vzťahoch. Právna úprava je obsiahnutá tak v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OZ“),...