PRÁVNE SLUŽBY

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a to tak fyzickým, ako aj právnickým osobám. Dbáme o to, aby boli klientovi poskytnuté kvalitné právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, chránené záujmy klienta a zabezpečený individuálny prístup každému klientovi.
V jednotlivých právnych odvetviach poskytujeme najčastejšie tejto právne služby:

Občianske právo

 • Vypracovanie žalôb, opravných prostriedkov a iných podaní v občianskom súdnom konaní,
 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci pri uplatňovaní nárokov z občianskoprávnych vzťahov (napr. nárokov vyplývajúcich z vlastníckych vzťahov, zmluvných vzťahov a iných)
 • Zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • Príprava všetkých typov zmlúv podľa požiadaviek klienta, pripomienkovanie zmlúv,
 • Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v týchto veciach v mimosúdnom, súdnom konaní, ako aj v exekučnom konaní
 • Právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz
  Kompletné právne služby pri zakladaní občianskych združení, nadácii atď.

Rodinné právo

 • Zastupovanie klientov v konaní o rozvod manželstva, vo veciach úpravy práv a povinností rodičov k maloletým deťom (napr. výživné, zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, úprava styku s maloletým dieťaťom), ako aj v iných konaniach podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné právo

 • Kompletné právne služby pri zakladaní obchodných spoločností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s, družstva), vykonávaní zmien v existujúcich obchodných spoločnostiach (napr. zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena predmetov podnikania, prevod obchodného podielu a iné.)
 • Právne služby pri zlučovaní, rozdelení, splynutí obchodných spoločností
 • Príprava všetkých typov zmlúv, ako aj atypických zmlúv podľa požiadaviek klienta, pripomienkovanie zmlúv
 • Zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci pri uplatňovaní nárokov z obchodnoprávnych vzťahov
 • Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v týchto veciach v mimosúdnom, súdnom konaní, ako aj v exekučnom konaní
 • Právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz

Pracovné právo

 • Zastupovanie klientov v mimosúdnom, ako aj súdnom konaní vo veciach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov (napr. neplatné skončenie pracovného pomeru, nevyplatenie mzdy a odstupného a iné)
 • Príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv, dohôd, prípadne iných právnych úkonov podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov a súvisiacich právnych predpisov
 • Právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz v oblasti pracovného práva a to tak pre zamestnancov, ako aj pre zamestnávateľov

Správne právo

 • Zastupovanie klienta v správnom konaní pred orgánmi verejnej správy (napr. v konaní o priestupkoch, územnom, stavebnom konaní, vyvlastňovacom konaní, katastrálnom konaní a iných )
 • Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti správneho práva, vypracovanie právnych analýz
 • Vypracovanie podaní a opravných prostriedkov v správnom konaní
 • Zastupovanie klienta pred súdmi vo veciach podľa 5. časti zákona č. 99/1963 Z.z. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov

Trestné právo

 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • právne poradenstvo v oblasti trestného práva