Ako sa môže darca domáhať vrátenia daru?

Darovacia zmluva je jedným zo zmluvných typov, s ktorým sa v praxi veľmi často stretávame. Darca na základe takejto zmluvy bezodplatne prenecháva dar, či už hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec darcovi, ktorý túto vec prijíma a stáva sa jej vlastníkom. Pri darovaní nehnuteľnosti sa vyžaduje, aby takáto zmluva mala písomnú formu a vlastnícke právo nadobúda obdarovaný vkladom  do katastra nehnuteľností.

Pri hnuteľných veciach postačuje aj obyčajné odovzdanie predmetu obdarovanému. Je teda pomerne jednoduché určitú vec darovať. Opačná situácia ale nastáva, ak sa darca chce domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník /ďalej len „OZ“/ takúto možnosť síce pripúšťa, avšak v zmysle ustanovenia § 630 OZ sa vrátenia daru možno domáhať len vtedy, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Ak došlo k uzavretiu platnej darovacej zmluvy, môže sa darca domáhať vrátenia daru, ak sa správanie obdarovaného, ktoré spľňa podmienky vyššie uvedeného ustanovenia § 630 Občianského zákonníka objektívne prejavilo, nepostačuje len určitý subjektívny pocit darcu (R61/1997). V prípadnom súdnom konaní sa musí preukázať, že obdarovaný sa voči darcovi alebo členom jeho rodiny správa spôsobom, že hrubo porušuje dobré mravy. Zo súdnej praxe vyplýva, že musí ísť o správanie určitej značnej intenzity alebo takého konanie sa musí vyznačovať sústavnosťou, teda musí sa jednať o opakovanie takéhoto konania. Častokrát sa stretávame s rôznymi formami fyzického, či psychického násilia voči darcovi. Podotýkame však, že obligatórne sa nemusí jedať o priestupok alebo trestný čin, aj keď v mnohých prípadoch je podkladom súdneho rozhodnutia rozsudok, ktorým bol obdarovaný odsúdený zo spáchania násilného trestného činu voči darcovi. Ako sme už vyššie uviedli takéto správanie nemusí smerovať len voči darocovi samotnému, ale zákon pripúšta, aby sa tak stalo aj voči členom rodiny darcu. Predmetné ustanovenie však bližšie nešpecifikuje, koho možno za člena rodiny považovať. Judikatúra pripúšťa extenzívny výklad tohoto pojmu, a teda za okruh týchto osôb možno považoať aj osoby uvedené v ustanovení § 116 OZ  a to: príbuzného v priamom rade, súrodeneca a manžela. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“ Do úvahy prichádza pomerne široký okruh osôb, voči ktorým tzv. „zlé správanie“ darcu môže zakladať dôvod pre možnosť vrátenia daru. V tejto súvislosti však je zároveň potrebné vziať do úvahy  zásadu vzájomnosti. V praxi to znamená, že súdy by mali v týchto prípadoch prihlaiadať aj na správanie darcu, či samotné správanie obdarovaného, ktoré sa javí voči darcovi, prípadne členovi jeho rodiny ako hrubo porušujúce dobré mravy, nebolo prípadne darcom vyprovokované. V takomto prípade nevzniká darcovi nárok na vrátenie daru v súlade s ustanovením § 630 OZ.

Nemožno zabúdať na to, že právo na vrátenie daru sa premlčuje vo všeobecnej 3 ročnej premlčacej dobe, ktorá začína plnynúť od následujúceho dňa, kedy došlo k rozhodujúcemu konaniu zo strany darcu. Ak však sa takého konanie opakuje, napr. obdarovaný sa viacnásobne fyzicky napdane darcu, v takomto prípade plynie premlčania doba samostatne pri každom takomto skutku. V rámci tejto doby sa darca môže domáhať vrátenia daru takým spôsobom, že zašle obdarovanému výzvu, pričom oprávneným na takýto úkon je jedine darca. Najvhodnejšie je, aby túto výzvu urobil darca v písomnej forme a aby dostatočne špecifikoval čoho sa domáha, z akého dôvodu, voči komu uplatňuje svoj nárok, aby v prípadnom súdnom spore uniesol dôkazné bremeno.  Právne účinky takéhoto prejavu vôle nastávajú v okamihu, keď sa výzva na vrátenie daru dostane do sféry dispozície svojho adresáta a to obdarovaného. Rovnaké právne účinky sú spojené aj s podaním žaloby, ktorou sa darca domáha vrátenia daru a to za predpokladu, že výzva je obsiahnutá v rámci vymedzenia skutkového stavu žaloby a spĺňa predpísané náležitosti. Právne účinky, ktoré sú spojené s doručením výzvyv takomto prípade nastávajú v momente, kedy je odbdarovanému ako žalobcovi doručená predmetná žaloba a obnovuje sa stav pred uravretím darovacej zmluvy.

 

Zdroj: Fekete I., Občiansky zákonník 2.-Veľký komentár, Bratislava:Eurokódex 2011

Autor: JUDr. Lenka Csikyová