JUDr. LENKA CSIKYOVÁ

Právnické vzdelanie nadobudla na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium ukončila v roku 2010 s vyznamenaním a s akademickou pochvalou rektora, ako aj dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2010 pôsobila na pozícii advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii JUDr. Jána Garaja v Prešove. Medzitým v roku 2011 vykonala rigoróznu skúšku z trestného práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a získala akademický titul „JUDr.“. Po úspešnom vykonaní advokátskych skúšok v roku 2014 bola zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. V súčasnej dobe vykonáva všeobecnú prax advokáta a podieľa sa ako konzultant a mimorezortný riešiteľ na projekte Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV „Interdisciplinárna analýza jazyka právnych textov“. V rámci svojej praxe spolupracuje so spoločnosťou LEGALasistent, s.r.o.. Ovláda nemecký a anglický jazyk. Je držiteľkou jazykového certifikátu: Deutsches Sprachdiplom /Stufe II/ der Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland..